YouTube

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia,

serdecznie zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „RAZEM”, które odbędzie się dnia 16 maja 2013r. (czwartek) o godzinie 19.00 w Odzie (ul. Bogurodzicy 3 w Szczecinie).

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Zebrania.
2.      Sprawdzenie kworum.
3.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
4.      Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.      Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych członków.
6.      Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za 2012 rok.
7.      Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej i Klubu Młodzieżowego, Klubu Myśli Swobodnej, Scholi 20, Akademickiego Laboratorium Wiary, głos Duszpasterza Akademickiego.
8.      Sprawozdanie finansowe  Stowarzyszenia za 2012 rok.
9.      Ustna ocena sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
10.  Głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012.
11.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
12.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
13.  Głosowanie w sprawie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia.
14.  Głosowanie w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2012 rok na cele statutowe Stowarzyszenia.
15.  Wolne wnioski.

Członków Stowarzyszenia proszę o niezawodne przybycie.

     Zgodnie z § 19 pkt.2 Statutu Stowarzyszenia w przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 60 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.

Sekretarz Justyna Łozowska